// IPA I (2007 -2013)

Për të mundësuar në mënyrën më efikase të mundshme arritjen e objektivave të secilit vend gjatë procesit të para aderimit IPA I është projektuar për të siguruar ndihmë financiare përmes pesë shtyllave (të njohura ndryshe si "komponentë"):

  1. Komponenti I (Asistenca e Tranzicionit dhe Ngritjes Institucionale).
  2. Komponenti II (Bashkëpunimi Ndër-kufitar)
  3. Komponenti III (Zhvillimi Rajonal)
  4. Komponenti IV (Zhvillimi i Burimeve Njerëzore)
  5. Komponenti V (Zhvillimi Rural).

Gjate perspektivës IPA I (2007-2013), Shqipëria ka përfituar rreth 594 milion Euro fonde dhe ka marrë pjesë në shtatë programe bashkëpunimi ndërkufitar (BNK) me vendet anëtare të BE, BNK me vende kandidate ose kandidate potenciale dhe bashkëpunimi transnacional: Secili prej tyre ndahet në bazë të prioriteteve/akseve prioritare dhe masave.

Këto programe në kuadër të komponentit të dytë të IPA-s, ku dhe shoqëria civile ka përfituar e të cilat janë drejt përfundimit me disa projekte, janë si vijon:
 

1. Programi IPA BNK Greqi - Shqipëri  (IPA CBC Greece - Albania)

Prioriteti 1: Rritja e zhvillimit ekonomik ndërkufitar

Masa 1.1: Promovimi i ndërmarrësisë

Masa 1.2: Promovimi i turizmit të qëndrueshëm

Masa 1.3: Mbështetja ndaj veprimeve ‘njerëzit për njerëzit’

Masa 1.4: Lehtësimi i aksesit të kufirit nëpërmjet infrastrukturës në shkallë të vogël

Prioriteti 2: "Promovimi dhe zhvillimi i mjedisit dhe burimeve natyrore e kulturore"

Masa 2.1: Promovimi dhe mbrojtja e burimeve mjedisore të zonës

Masa 2.2: Promovimi dhe mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të zonës

Qarqet përfituese Shqiptare: Vlorë, Gjirokastër dhe Korcë

Për më tepër klikoni këtu
 

2. Programi IPA BNK Maqedoni - Shqipëri (IPA CBC Macedonia - Albania)

Prioriteti 1: Nxitja e zhvillimit ndërkufitar ekonomik, mjedisor dhe social

Masa 1.1: Zhvillimi ekonomik me theks në fushën e turizmit

Masa 1.2: Zhvillimi i qëndrueshëm mjedisor me theks në mbrojtjen, promovimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore dhe ekosistemeve

Masa 1.3: Kohezioni social dhe shkëmbimi kulturor përmes veprimeve ‘njerëzit për njerëzit’ dhe ‘institucionet për institucionet’.
 

Prioriteti 2: Asistenca teknike

Qarqet përfituese Shqiptare: Dibra, Elbasani, Korca

Për më tepër klikoni
 

3. Programi IPA BNK Shqipëri - Mal i Zi (IPA CBC Albania - Montenegro)

Prioriteti 1: Promovimi i kohezionit dhe konkurrueshmërisë rajonale përmes një qasjeje që integron zhvillimin ekonomik, mjedisor dhe social.

Masa 1.1: Zhvillimi ekonomik me theks ne promovimin e turizmit

Masa 1.2: Mbrojtja dhe promovimi i mjedisit

Masa 1.3: Rritja e kohezionit social nëpërmjet veprimeve ‘njerëzit për njerëzit’
 

Prioriteti 2: Asistencë teknike për një menaxhim efektiv të programit dhe rrjedhës së informacionit

Qarqet përfituese Shqiptare: Shkodra, Kukësi

Për më tepër klikoni këtu
 

4. Programi IPA BNK Shqipëri - Kosovë  (IPA CBC Albania - Kosovo)

Prioriteti 1: Promovimi i kohezionit dhe konkurrueshmërisë rajonale përmes një qasjeje që integron zhvillimin ekonomik, mjedisor dhe social.

Masa 1.1: Zhvillimi ekonomik me theks ne promovimin e turizmit

Masa 2.1: Mbrojtja dhe promovimi i mjedisit

Masa 3.1: Rritja e kohezionit social nëpërmjet veprimeve ‘njerëzit për njerëzit’
 

Prioriteti 2: Asistencë teknike për një menaxhim efektiv të programit dhe rrjedhjes së informacionit

Qarqet përfituese Shqiptare: Kukësi, (Dibra, Shkodra si rajone shtesë)
 

Për më tepër klikoni këtu
 

5. Programi IPA BNK Adriatic  (IPA CBC Adriatic)

Prioriteti 1: Burimet e bashkëpunimit ekonomik, social dhe institucional

Masa 1.1: Kërkimi dhe Inovacioni

Masa 1.2: Mbështetje financiare për SME-të inovative

Masa 1.3: Rrjetet Sociale, Shëndetsore dhe të Punës

Masa 1.4: Bashkëpunimi Institucional
 

Prioriteti 2: Burimet natyrore e kulturore dhe parandalimi i rrezikut

Masa 2.1: Mbrojtja dhe përmirësimi i mjediseve detare dhe bregdetare

Masa 2.2: Menaxhimi i burimeve e natyrore dhe parandalimi i rreziqeve natyrore e teknologjike

Masa 2.3: Ruajtja e Energjisë dhe burimet e energjisë së rinovueshme

Masa 2.4: Turizmi i Qendrueshem
 

Prioriteti 3: Aksesibiliteti dhe rrjetet

Masa 3.1: Infrastruktura Fizike

Masa 3.2: Sistemet e lëvizjes së qëndrueshme

Masa 3.3: Rrjetet e komunikimit
 

Prioriteti 4: Asistenca teknike

Vëndet pjesmarrëse (8): Shqipëri, Mali i Zi, Bosnjë & Hercegovinë, Serbi, Kroaci, Itali, Greqi, Slloveni

Për më tepër klikoni këtu
 

6. Programi IPA BNK i Evropës Juglindore (IPA CBC Southeast Europe)

Prioriteti 1: Lehtësimi i inovacionit dhe sipërmarrjes

Fushat e Veprimit:

FeV 1.1: Zhvillimi i rrjeteve të teknologjisë dhe inovacionit në fusha specifike

FeV 1.2: Zhvillimi i mjedisit të përshtatshëm për sipërmarrjet inovative

FeV 1.3: Përmirësimi i kushteve të kuadrit dhe hapja e rrugës për inovacionin

 

Prioriteti 2: Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit

FeV 2.1: Përmirësimi i menaxhimit të integruar të ujit dhe parandalimi i rrezikut nga përmbytjet

FeV 2.2: Përmirësimi i parandalimit të rreziqeve mjedisore

FeV 2.3: Promovimi i bashkëpunimit në menaxhimin e pasurive natyrore dhe zonat e mbrojtura

FeV 2.4: Promovimi i eficences energjitike dhe burimeve 

 

Prioriteti 3: Përmirësimi i aksesit

FeV: Përmirësimi i koordinimit në promovimin, planifikimin dhe zbatimin për rrjetet primare dhe dytësore të transportit.

FeV: Zhvillimi i strategjive për të trajtuar "hendekun dixhital"

FeV: Përmirësimi i kushteve të kuadrit për platformat multi-modale
 

Prioriteti 4: Zhvillimi i sinergjive transnacionale për zonat e zhvillimit të qëndrueshëm

FeV: Trajtimi i problemeve të rëndësishme që ndikojnë në zonat metropolitane dhe sistemet rajonale të vendbanimeve

FeV: Promovimi i një modeli të ekuilibruar të zonave të rritjes atraktive dhe të qasshme

FeV: Promovimi i përdorimit të vlerave kulturore për zhvillim.
 

Vëndet pjesëmarrëse (16): Shqipëri, Mali i Zi, Bosnjë & Hercegovinë, Serbi, Kroaci, Itali, Greqi, Slloveni, Sllovaki, Hungari, Austri, Rumani, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Bullgari, Moldavi, Ukrainë.

Për më tepër klikoni këtu
 

7. Programi IPA BNK MED (IPA CBC MED)

Prioriteti 1: Forcimi i kapaciteteve inovative

Prioriteti 2: Mbrojtja e mjedisit dhe promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm territorial

Prioriteti 3: Përmirësimi i lëvizjes dhe e qasjes territoriale

Prioriteti 4: Promovimi i zhvillimit policentrik dhe të integruar të hapësirës MED
 

Vëndet pjesmarrëse (13): Shqipëri, Mali i Zi, Bosnjë & Hercegovinë, Kroaci, Itali, Greqi, Slloveni, Qipro, Spanjë, Portugali, Maltë, Francë, Mbretëria e Bashkuar.

Për më tepër klikoni këtu